13 A级和B级粗牙和细牙六角开槽薄螺母GB/T 6181— 1986、GB/T 9459—1988标准

A级和B级粗牙和细牙六角开槽薄螺母GB6181— 1986、GB9459—1988标准

A级和B级粗牙和细牙六角开槽薄螺母的尺寸规格、质量见表4.3-20〜表4.3-22。

表4.3-20 A级和B级粗牙和细牙六角开槽薄螺母的尺寸规格(mm)

gb6181\gb9459

螺纹规格(6H) D M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20 M24 M30 M36
DxP M8x1 M10x1 M12x1.5 (M14x1.5) M16x1.5 (M18x1.5) M20x2 (M22x1.5) M24x2 (M27x2) M30x2 (M33x2) M36x3
M10x1.25 M12x1.25 M20x1.5
dw  min 6.9 8.9 11.6 14.6 16.6 19.6 22.5 24.8 27.7 31.4 33.2 38 42.7 46.6 51.1
e min 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.35 26.75 29.56 32.95 37.29 39.55 45.2 50.85 55.37 60.79
s max 8 10 13 16 18 21 24 27 30 34 36 41 46 50 55
min 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.16 29.16 33 35 40 45 49 53.8
m max 5.1 5.7 7.5 9.3 12 14.1 16.4 17.6 20.3 21.8 23.9 26.7 28.6 32.5 34.7
m’ rain 3.84 4.32 5.71 7.15 9.26 10.7 12.6 13.5 15.2 16.4 18.1 20.3 21.8 24.7 26.5
W max 3.1 3.2 4.5 5.3 7 9.1 10.4 11.6 14.3 14.8 15.9 18.7 19.6 23.5 25.7
min 2.8 2.9 4.2 5 6.64 8.74 9.97 10.9 13.6 14.1 15.2 17.86 18.76 22.66 24.86
n min 1.4 2 2.5 2.8 3.5 3.5 4.5 4.5 5.5 7
开口销 1.2×12 1.6×14 2x 16 2.5×20 3.2×22 3.2×26 4×28 4×32 4×36 5×40 5×45 6.3×50 6.3×60 6.3×65

注:尽可能不采用括号内的规格。

表4.3-21 A和B级六角开槽薄螺母的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量

螺纹规格 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20 M24 M30 M36
质量 0.96 1.71 3.87 7.35 11 13.38 27.67 52.74 88.88 186.1 332.9

注:表列规格为商品规格。尽可能不采用括号内的规格。

表4.3-22 A和B级细牙六角开槽螺母的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量

规格 M8xl Ml0xl (Ml0xl.25) M12xl.5 (M12xl.25) (M14x 1.5) M16x 1.5 (M18xl.5) M20x2 (M20xl.5) (M22xl.5) M24x2 (M27x2) M30x2 (M33x2) M36x3
质量 3.87 7.35 7.35 11 11 18.41 27.67 36.11 52.74 52.74 73.16 88.88 136.9 186.1 252.1 332.9
2,080 次浏览

发表留言

电子邮件地址不会被公开。